Samtalsterapi och stöd

De flesta hamnar någon gång i livet i perioder då tillvaron känns svår att klara av på egen hand. Det kan t.ex. vara nedstämdhet, tomhetskänslor, ångest eller dålig självkänsla som plågar dig. Eller kanske problem i dina relationer som tar all din energi.
I en psykodynamisk samtalsterapi kan vi tillsammans försöka förstå och förändra hur dina relationsmönster och automatiska känsloreaktioner påverkar och hindrar dig i livet.
Jag är legitimerad psykolog och erbjuder samtalsterapi, krisstöd och föräldrastöd. Mottagningen ligger vid Odenplan i Vasastan på Norrmalm mitt i Stockholms City. Jag tar också emot via videosamtal.
Kontakta gärna mig eller boka en kostnadsfri telefontid för att få mer information.

Per-Åke Olsson - Privatpraktiserande psykolog i Vasastan Norrmalm

Privat samtalsterapi i Vasastan

Samtalsterapi i Vasastan - psykodynamisk terapi hos psykolog när livet känns svårt

I en privat samtalsterapi är det alltid vad du vill och behöver som styr vad vi fokuserar på, hur ofta vi ses och hur lång terapin ska vara. Du behöver ingen remiss eller diagnos för att gå i privat psykoterapi. Istället inleder vi vår kontakt med ett kostnadsfritt telefonsamtal där du får möjlighet att berätta vad du vill ha hjälp med och kan ställa de frågor du behöver ha svar på innan vi bokar ett första besök. Lediga tider för telefonsamtal hittar du här. Hittar du ingen tid som passar så ta kontakt med mig via formuläret nedan så går det säkert att lösa.

Jag har ett psykodynamiskt perspektiv på psykoterapi (pdt). Det innebär att vi inte bara fokuserar på de symtom du märker av, utan också på de omedvetna mönster som ligger bakom dem så att du få en djupare insikt i hur du fungerar och kan förändras på djupet. Tillsammans utforskar vi dina känslomässiga och relationella reaktioner i terapirummet och hur de återkommer och påverkar dig i ditt dagliga liv. Dina mönster är ofta omedvetna och automatiska. Det är genom att bli medveten om och reflektera över hur du reagerar i utmanande situationer som du kan ta steg mot att förändra och ta mer kontroll över dina känslomässiga reaktioner.

Det här kan vi arbeta med i en privat samtalsterapi

En privat samtalsterapi utgår helt från vad du tycker hindrar dig i ditt liv, men här är några exempel på vad vi kan arbeta tillsammans med:

  • Ångest och oro
  • Nedstämdhet, tomhetskänslor och depression
  • Relationsproblem, otrohet och relationsmönster
  • Dålig självkänsla och svårigheter socialt
  • Sorg, traumatiska minnen och händelser

Ofta hänger olika typer av svårigheter ihop och det är inte så lätt att vet exakt vad som är problemet. Det är heller inte nödvändigt. Efter några samtal brukar det bli tydligt vad vi behöver fokusera på.

Hur går en privat samtalsterapi till?

Varje psykoterapi ser olika ut. Ibland behövs bara några träffar för att du ska märka stor skillnad, men om problemen har funnits länge och påverkar mycket av ditt liv kan det behövas en längre terapi för att förstå hur vi ska komma till rätta med dem.

Jag arbetar både med tidsbegränsade upplägg, där vi redan från början kommer överens om hur länge vi ska ses, och längre behandlingar där avslutet är öppet och något vi tillsammans utvärderar efterhand. Ett tidsbegränsat upplägg kräve tydligt fokus medan en behandling med öppet avslut är friare och kan utvecklas efterhand. Samtidigt är det viktigt att kontinuerligt utvärdera att vi är på rätt väg så att terapin känns hjälpsam för dig.

De första samtalen

Jag brukar som tidigare sagts inleda med att vi pratar kort i telefon så att jag får veta mer om vad som fått dig att söka hjälp. Då hittar vi också en tid för ett första besök och går igenom det praktiska som hur det fungerar med sekretess och journalföring vid privat samtalskontakt, bokningsregler etc, så vi slipper lägga tid på det när vi ses.

De första 3-4 samtalen när vi ses på mottagningen vid Odenplan i Vasastan är viktiga. Tillsammans hittar vi fokus och mål för vår behandling och pratar om upplägg och längd på samtalsterapin. De första samtalen är också en möjlighet för oss att lära känna varandra. I mitt arbete lägger jag stor vikt vid vår relation. Det är viktigt att du kan känna dig trygg, sedd och förstådd i terapin och de första samtalen är viktiga för att lägga grunden för en förtroendefull kontakt.

Psykoterapins upplägg

Jag tycker att det brukar fungera bäst att ses en gång i veckan, speciellt i början av samtalsterapin. Det gör att terapin blir en viktigt del i ditt liv och förändringar kommer inte av sig mellan gångerna. Samtidigt kan det finnas praktiska skäl till att vi inte kan ses så ofta. Då hittar vi ett upplägg som passar dig. Det går också bra att kombinera att ses på mottagningen vid Odenplan i Vasastan i Stockholm med videosamtal om det är svårt för dig att ta dig till mottagningen varje vecka. Jag erbjuder också behandlingar helt via videosamtal om det passar dig bättre.

Längre fram i terapin är det ofta lättare att glesa ut kontakten. Många återkommer också med jämna mellanrum efter terapin är avslutad för att hålla processen levande. En bra psykodynamisk samtalsterapi tar inte slut när vi avslutar utan sätter igång förändringar som pågår länge.

Att gå i privat terapi hos en legitimerad psykolog

Legitimerad psykolog är en skyddad titel. Det är bara psykologer som examinerats efter fem års högskoleutbildning och genomgått ett års praktiskt arbete under handledning som kan kalla sig legitimerad psykolog. Det gör att du kan känna dig trygg med att jag har en lång och gedigen utbildning inom psykologi och baserar mitt arbete på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Psykodynamiska metoder jag arbetar med

Det finns ingen metod som passar alla och den psykodynamiska skolan innefattar också många olika terapimetoder. Jag kombinerar gärna olika terapeutiska infallsvinklar och metoder för att skapa en effektiv behandling. Genom att integrera idéer från moderna psykodynamiska metoder som t.ex. affektfokuserad och mentaliseringsbaserad terapi och dynamisk interpersonell terapi försöker jag anpassa terapin så att den blir så bra som möjligt för dig. (se också vanliga frågor)

Krisstöd

När något oväntat händer kan det skaka om livet i grunden. Det kan vara en nära anhörig som går bort, en relation som tar slut, att du är med om en olycka eller någon annan traumatisk händelse. För att klara sig igenom något chockartat kan det vara skönt att ha någon som stöttar och förstår dina reaktioner. Som psykolog har jag stor kunskap kring krisreaktioner och hur jag kan hjälpa dig igenom dem. Kontakter i samband med kriser är ofta kortare än en samtalsterapi, men en kris kan också göra att andra svårigheter i livet blir tydliga som gör att det blir början på en längre terapi.

Privat föräldrastöd

Föräldrarollen är utmanande och barn väcker ofta starka känslor, både positiva och negativa. Det är ofta i nära relationer våra svårigheter och ömma punkter visar sig som tydligast. Det är lätt att hamna i negativa mönster som förälder och fastna i t.ex. tjat och konflikter. Då kan det vara viktigt att få stöd av någon utomstående som kan hjälpa till att bättre förstå barnet och hitta ett förhållningssätt som fungerar bättre.

Jag har arbetat med barn i förskolan, barn som bor i familjehem och som skolpsykolog och har stor erfarenhet av att stötta föräldrar. Vi kan ses på min mottagning vid Odenplan i Vasastan för privat föräldrastöd, men det brukar också fungera bra via videosamtal eller telefon. Föräldrastöd innebär ofta kortare kontakter på 3-5 samtal och kontakten är ofta glesare än i en terapi.

Psykodynamisk terapi

I mina terapier utgår jag från ett psykodynamiskt synsätt.  Det betyder att vi i samtalsterapin försöker förstå hur dina omedvetna mönster för att hantera svåra känslor och tankar hindrar dig i ditt liv.

Vi fokuserar inte bara på dina symtom, utan också på att förstå vad som ligger bakom dem, så att vi kan åstadkomma en förändring som håller i längden.  

Jag har tidigare arbetat med utredning och samtalsbehandling i vuxenpsykiatrin.

Per-Åke Olsson, privat psykolog i Vasastan, Stockholm

Vanliga frågor om privat samtalsterapi

Tillgången på samtalstider varierar, men just nu finns enstaka lediga tider. Boka gärna en telefontid eller hör av dig via mail eller telefon så ser vi hur vi kan lösa det. Jag kan vara svår att nå på dagarna, men jag försöker återkomma samma dag.
Vi inleder med ett kortare telefonsamtal, som givetvis är kostnadsfritt, innan vi bokar en samtalstid.


Ett besök och ett videosamtal är ungefär 45 minuter. Ibland bokar jag dubbel tid vid första bedömningssamtalet för att vi ska få gott om tid hinna lära känna varandra och prata om vad du vill fokusera på i samtalsterapi. Men det är något vi i så fall kommer överens om när vi bokar första samtalstiden.

Det går bra att ses digitalt via video också om det passar dig bättre. Det går också att kombinera fysiska träffar med videosamtal om du inte har möjlighet att komma varje gång.

Besök hos privat psykolog omfattas inte av sjukförsäkringssystemet och högkostnadsskyddet, men kräver inte heller remiss eller diagnos. Ett samtal kostar 1200 kr. Det gäller både fysiska besök och videosamtal.

Många hemförsäkringar erbjuder ett antal samtal hos privat psykolog vid t.ex. en kris. Då faktureras försäkringsbolaget direkt enligt särskild taxa. Kontakta gärna mig om det är aktuellt i ditt fall.

Det är väldigt olika, och beror mycket på vilken typ av problem du brottas med och hur mycket tid du själv är beredd att lägga, men det finns inget egenvärde i en lång samtalsterapi. Det här är något vi kan diskutera i inledningen av terapin och vi kan också arbeta med tidsbegränsade upplägg om vi kommer överens om att det passar.

Jag utgår från ett psykodynamiskt arbetssätt (pdt). Grundtanken inom psykodynamisk teori är att mycket av vårt känsloliv är omedvetet, automatiskt och något vi har svårt att reflekterar kring på egen hand. Ändå styr det mycket av våra liv och kan leda till t.ex. svårigheter i nära relationer, bristande självkänsla eller en känsla av meningslöshet som ofta i sin tur leder till nedstämdhet, oro eller ångest.
I en terapin arbetar vi med att förstå hur dina omedvetna känslomässiga reaktioner påverkar ditt liv, så att du kan välja att förändra och bryta de mönster som hindrar dig att leva livet som du vill. 

Jag tror inte att det finns en metod som fungerar för alla utan försöker anpassa terapin efter vad som fungerar för dig, men jag är inspirerad av relationell terapi och modernare psykodynamiska korttidsmetoder som affektfokuserad terapi (t.ex. ISTDP och AEDP) eller dynamisk interpersonell terapi (DIT). Gemensamt för metoderna är att de vilar på anknytningsteori, men fokuserar på hur anknytningsmönster och anknytningstrauman ställer till problem här och nu. Att koppla problemen till t.ex. barndom kan vara viktigt för att förstå sig själv, men det är inte där tonvikten ligger.

Legitimerad psykolog är en skyddad titel. Det är enbart psykologer som examinerats efter fem års högskoleutbildning och sedan genomgått ett års praktiskt arbete under handledning som kan kalla sig legitimerad psykolog. Detta är reglerat enligt svensk lagstiftning och det är Socialstyrelsen som utfärdar psykologlegitimationen

Mitt jobb som privatpraktiserande psykolog regleras av patientsäkerhetslagen och jag arbetar under tillsyn av IVO och Socialstyrelsen. Det innebär att jag för journal, men det vi pratar om skyddas av sekretess och tystnadsplikt. Enbart jag har tillgång till journalanteckningarna och journalsystemet är helt skilt från din övriga sjukvårdsjournal. Du kan också när som helst begära att få läsa din journal.

Lämna ett meddelande

Använd gärna formuläret så hör jag av mig via mail eller SMS för att komma överens om en tid då du vi kan höras per telefon. Jag sätter av tid varje dag för att svara de som sökt mig.

Telefon

070-6278294

Boka tid

Kostnadsfri telefonkonsultation

E-post

kontakt@perakeolsson.se

Mottagning i Vasastan

Dalagatan 23
11324 Stockholm

Nära T-bana Rådmansgatan, Hötorget, Odenplan och T-Centralen

Odenplan (100 m)
T-Centralen (2 km)